APPLY NON B VISA

 

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED IN SUPPORT OF THE APPLICATTION FOR VISA OR

VISA STATUS ALTERATION (NON-B): WORK OR BUSINESS

The application must be submit more than 15 days before visa expiration and, in case of overstaying in Thailand, application could not be submitted.

 1. 1.1 Form TM.86 for the foreigner, who has Tourist and Transit Visa and applies for Visa Status Alteration and applies for non-immigrant visa; or
  1.2 Form TM.87 for the foreigner, who enters into Thailand without visa, but is allowed to stay in Thailand with a permit of stay for a period of 15 day, 30 days, 90 days and applies for
  non-immigrant visa
 2. A copy of passport pages (for example, personal information page, last entries stamp, visa sticker and extension stamp (if any) and departure card (Form TM.6))
 3. Either one 4×6 cm photograph or one 2 inch size photograph
 4. Application fee of Baht 2,000
 5. The Company’s letter explaining necessity of employing of foreigner and requesting for cooperation in obtaining Visa or Visa Status Alteration (please specify the company’s name, applicant’s name, job title, knowledge, skills, competency and reasons for Visa or Visa Status Alteration (NON-B)) (Subject: Visa or Visa Status Alteration / Attention: Immigration Commissioner)
 6. An employment certification (the Labor Department’s application form)
 7. A copy of the Company Certificate (certified by the Registrar not more than 6 months)
 8. A copy of the Company registration certificate (Form Paw.Kor.0401)
 9. A copy of the Value Added Tax (VAT) registration certificate (Form Paw.Por.20) and Memorandum of Association (Form Paw.Por.01) (List of Shareholders (Bor.Aor.Jor.5) certified by the Registrar not more than 6 months)
 10. A copy of the latest financial statements. (certified by Ministry of Commerce or  Revenue Department)
 11. A copy of the Company income tax returns (Form Paw Ngor Dor.50) (certified  by Ministry of Commerce or  Revenue Department, together with the receipt)
 12. A copy of the evidence of education and certificate of employment issued by the foreigner’s former employer (must be translated into Thai or English and certified by local or overseas Embassy or Consulate of the foreigner and by the Legalization Division, Ministry of  Foreign Affairs of Thailand) (For more information, please call 0-2575-1056-9)
 13. A copy of the list of withholding income tax of Thai employees (Form Paw Ngor Dor.1) (for the past 3 months, together with the attached list of all Thai employees, showing the first to the last names, and the receipt)
 14. A cooperation letter from BOI (in the case of promotion by BOI), IEAT or PTT
 15. Approximately 6 or 7 color photographs of the Company’s building, Company’s signname, environment of workplace where the employees are working, office desks or building or warehouse, which show the nature of work
 16. If the amount charged for water supply and electricity consumption is not shown in the revenue form in page 5, line 3 (Paw Ngor Dor.50), the lease agreement, water supply, electricity and telephone bills (for the past 3 months) must be presented.
 17. Location map of the Company

Remarks

 • The Applicant must appear in person every time.

 • The Applicant must sign to certify on every page of the Applicant’s documents.
 • The authorized signatory of the Company or Limited Partnership must sign to certify all corporate documents and have them stamped with the official company/limited partnership seal on every page.
 • To be convenient and for speedy service, the Applicant for visa or visa status alteration must arrange and submit a complete set of documents in propper order and must prepare the originals as proof.
 • For more details, please visit our website at http://bangkok.immigration.go.th

เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงานในบริษัท, หจก. รหัส B

(อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้)
1. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.86 เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa และ Transit Visa) หรือ
แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (แบบ ตม.87 เฉพาะ ผ.15, ผ.30,ผผ.30 และ ผผ.90 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไมีมีวีซ่า)
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว , รอยการตรวจลงตรา , ตราขาเข้า , รอยตราอนุญาตการขออยู่ต่อฯ(ถ้ามี) , บัตร ตม.6)
3. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ, ตำแหน่ง, ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยน วีซ่าจาก ผ.30 หรือ TR เป็น NON-B) (เรื่อง ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา/เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
6. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แสดงฉบับจริง)
9. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน) (แสดงฉบับจริง)
10. สำเนางบการเงินปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
12. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ (0-2575-1056-9)
13. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1)(ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทยทั้งหมด)
14. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
15. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
16. หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3 ) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
17. แผนที่บริษัท

หมายเหตุ

1. เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า
2. เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
3. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ
4. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถาม โทร. 0-2141-9902-3

Visitors: 137,856